Tập thể A1 khóa 2010-2013
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của lớp 11 A 1 trường THPT Lý Tự Trọng.
Đây là nơi các bạn có thể cùng tham gia học tập và chia sẻ mọi thứ của cuộc sống!
Chúc các bạn một ngày hạnh phúc

Tập thể A1 khóa 2010-2013

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Mọi người nên sử dụng FIREFOX khi lên FORUM, truyện cười sẽ hiển thị tốt
Cười lên cho đời nó vui
Top posters
face_to_face (1067)
 
Pandora (914)
 
mắt_biếc (856)
 
iamme_070494 (550)
 
boykute_kissvipdtq (517)
 
pelinkiu (451)
 
so sad (412)
 
candy_chanko (382)
 
Pi cute (301)
 
gorilla102 (281)
 
Latest topics
» Yêu cầu ca khúc trong mục Quà tặng âm nhạc và thông điệp yêu thương
Wed 25 May - 21:32:59 by snowflake

» pj quyet khj hoc phan WRITING
Sun 7 Sep - 7:57:35 by socconteen97

» mới vào nhóm của các anh chị
Sat 6 Sep - 20:23:52 by socconteen97

» Kho Ebook Khổng Lồ Luyện Thi Đại Học
Sat 6 Sep - 17:16:13 by DoThaoVy.97

» that should be me
Fri 3 Jan - 23:27:10 by sampeony

» Nhật kí hằng ngày
Thu 15 Aug - 22:02:21 by Pandora

» tin tức thể thao!!!
Tue 16 Oct - 22:33:33 by boykute_kissvipdtq

» chien luoc on bai!
Sun 7 Oct - 20:14:26 by face_to_face

» Y NGHIA HOA XUONG RONG
Sun 7 Oct - 20:08:33 by face_to_face

» bài tập địa lý 12, bài 2,3 trang 44
Sun 7 Oct - 19:52:01 by face_to_face

» bất đẳng thức!! cách làm???
Sun 7 Oct - 15:38:51 by snowflake

» Xem và tự cảm nhận...
Sun 7 Oct - 10:09:44 by snowflake

» "Giờ Trái đất - làm sao để không chỉ là một giờ?"
Sun 7 Oct - 9:48:01 by snowflake

» Lưu ý khi thức đêm
Sun 7 Oct - 9:41:02 by snowflake

» what are words
Sun 7 Oct - 9:26:40 by snowflake

Top posting users this week
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Tue 4 Oct - 10:06:43

Share | 
 

 đề cương lịt sử nek, tham khảo nha. sai ko chửi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuti_conchuot_77621
Binh nhì
Binh nhì
avatar

Tổng số bài gửi : 12
Tiền vàng : 100
Được cảm ơn : 2
Join date : 25/04/2011
Đến từ : hy văn capital

Bài gửiTiêu đề: đề cương lịt sử nek, tham khảo nha. sai ko chửi    Mon 25 Apr - 21:11:57

Caâu 1: nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá vaên hoùa xaõ
hoäi:a) veà kinh teá: coâng
cuï baèng saét ngaøy caøng ñöôïc söû duïng phoå bieàn roäng raõi trong saûn
xuaát noâng nghieäp cuõng nhö trong ñôøi soáng nhaân daân, khai hoang môû roäng
dieân tích troàng luùa nöôùc, xaây döïng heä thoáng thuûy lôïi neân naêng suaát
luùa taêng cao hôn. Thuû coâng nghieäp vaø thöông maïi chuyeån bieán ñaùng keå.b) Veà vaên hoùa, xaõ
hoäi : Chính quyeàn phong kieán phöông baéc muoán ñoàng hoùa nhaân daân ta
nhöng nhaân daân ta ko nhöõng ko bò ñoàng hoùa maø coøn õ tieáp nhaän vaø vieät hoùa nhöõng yeáu
toá tích cöïc cuûa neàn vaên hoùa thôøi Haùn nhö ngoân ngöõ, vaên töï…..Caâu 2: caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu:


a) khôûi nghóa Hai Baø
Tröng: Naêm 40. HBT phaát côø khôûi nghóa ôû Haùt Moân ( Haø Taây) sau ñoù
tieán ñaùnh Meâ Linh, Coå Loa, Luy Laâu vaø cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi.
Tröng Traéc leân laøm vua. Naêm 42, nhaø Haùn xaâm löôïc nöôùc ta. Vì theá
giaëc maïnh neân ta bò thaát baïi. YÙ nghóa: coå vuõ loøng yeâu nöôùc tinh
thaàn ñaáu tranh….b) Khôûi nghóa Lí Bí:
Naêm 542, LB lieân keát vôùi caùc haøo kieät ôû caùc chaâu noåi daäy khôûi
nghóa. Naêm 544, LB leân ngoâi vua ñaët teân nöôùc laø Vaïn Xuaân. Naêm 545,
nhaø Löông cho quaân xaâm löôïc nöôùc ta. Trieäu Quang Phuïc toå chöùc khaùng
chieán vaø thaønh coâng. TQP leân ngoâi vua,. Naêm 571, Lyù Phaät Töû leân
cöôùp ngoâi, Naêm 603, nöôùc ta rôi vaøo aùch thoáng trò cuûa nhaø Tuøy.c) Khôûi nghóa Khuùc
Thöøa Duï: Naêm 905, lôïi duïng nhaø Ñöôøng suy yeáu, KTD ñaùnh chieám Toáng
Bình, giaønh quyeàn töï chuû. Naêm 907, Khuùc Hoïa leân thay, thuïc hieän chính
saùch thay ñoåi chính quyeàn. YÙ nghóa: taïo ñieàu kieän ñi ñeán chieán thaéng
naêm 938.d) Ngoâ Quyeàn vaø
chieán thaéng Baïch Ñaèng:- Naêm 931 Döông Ñình
Ngheä ñaùnh baïi cuoäc xaâm löôïc cuûa nam Haùn. Naêm 37. oâng bò KCT gieát
haïi. Thaùng 10/938, NQ ñaùnh KCT. KCT caàu cöùu nhaø Haùn. Nhaø Haùn xaâm
löôïc nöôùc ta laàn 2.- NQ gieát KCT, Sau ñoù
oâng duøng keá ñoùng coïc ôû soâng BÑ ñeå ñaùnh giaëc vaø giaønh thaéng lôïi.
YÙ nghóa: keát thuùc thôøi kì baéc thuoäc, môû ra moät kæ nguyeân môùi cho daân
toäc ta.Caâu 3:
Tình hình kinh teá:a) Noâng nghieäp:


+ Sau khi giaønh ñöôïc
ñoäc laäp, nhaân daân caû nöôùc ra söùc môû roäng ruoäng ñaát, phaùt trieån
noâng nghieäp: khai hoang, môû roäng dieän tích, xaây döïng thuûy trieàu, ñeâ
ñieàu. Thôøi Traàn xaây ñeâ Ñónh Nhó, thôøi Leâ xaây ñeâ Hoàng Ñöùc. Ngoaøi ra
coøn thöïc hieän caùc chính saùch quaân ñieàn vaø loäc ñieàn. Vì vaäy maø noâng
nghieäp phaùt trieån nhanh, laøm cho ñôøi soáng nhaân daân caûi thieän, xaõ
hoäi oån ñònh…..b) Thuû coâng
nghieäp:Thuû coâng nghieäp nhaân daân Caùc ngheà coå truyeàn nhö reøn saét,
laøm goám chaát löôïng saûn phaåm taêng cao, nhieàu laøng ngheà thuû coâng ra
ñôøi nhö Baùt Traøng, Chu Ñaäu….. Nhu caàu
xaây döïng cung ñieän, chuøa chieàng ngaøy caøng phaùt trieån neân saûn xuaát
gaïch, khaéc ñaùcuõng phaùt trieån theo.Thuû coâng nghieäp nhaø
nöôùc: taäp trung nhieàu thôï gioûi ñeå saûn xuaát thuyeàn, vuõ khí, may quaàn
aùo cho quan laïi vaø vua chuùa…c) Thöông nghieäp: Noäi
thöông: caùc chôï ñöôïc ra ñôøi, môû roäng buoân baùn. Veà ngoaïi thöông: Thôøi
Lyù Traàn nhaø nöôùc cho xaây döïng nhieàu caûng ñeå buoân baùn vôùi thöông
nhaân: Vaân Ñoàn, Thò Naïi…….. Thôøi Leâ thì ngoaïi thöông bò thu heïp laïi.Caâu 4: caùc cuoäc khaùng chieán:


a) Choáng Toáng thôøi
Lyù: Töø nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XI, nhaø Toáng ñaõ aâm möu xaâm löôïc nöôc
ta.- Giai ñoaïn 1: LTK toå
chöùc chieán löôïc tieân phaùt cheá nhaân. Naêm 1075, quaân trieàu ñình lieân
keát vôùi daân toäc mieàn nuùi ñaùnh Toáng roài ruùt veà phoøng thuû.- Giai ñoaïn 2: Naêm
1077, 30 vaïn quaân Toáng keùo sang xaâm löôïc vaø bò ñaùnh baïi taïi bôø soâng
Nhö Nguyeät.b) Khaùng chieán choáng
quaân xaâm löôïc Moâng Nguyeân.Töø 1258-1288, quaân
Moâng Nguyeân 3 laàn xaâm löôïc nöôùc ta. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa vua Traàn
vaø nhaø quaân söï Traàn Quoác Tuaán laõnh ñaïo nhaân daân ta ñöùng leân ñaáu
tranh choáng giaëc.+ naêm 1258 chieán
thaéng Ñoâng Boä Ñaàu+ naêm 1285 Chöông Döông, Haøm Töû.


+ naêm 1288 Soâng Baïch Ñaèng.


c) Khôûi nghóa Lam Sôn:


+ Naêm 1407, cuoäc
khaùng chieán choáng quaân Minh cuûa nhaø Hoà thaát baïi.+ Naêm 1418, cuoäc khôûi
nghóa Lam Sôn buøng noå do Leâ Lôïi vaø Nguyeãn Traõi laõnh ñaïo. Ñöôïc söï
uûng hoä cuûa quaàn chuùng nhaân daân, nghóa quaân tieán ra baéc, ñaåy quaân
Minh vaøo theá bò ñoäng.+ Naêm 1427, 10 vaïn
quaân tieáp vieän oà aït tieán vaøo nöôùc ta nhöng bò ñaùnh than taïi Chi
Laêng- Xöông Giang. Quaân giaëc thaát baïi naëng neà. Ta caáp ngöïa thuyeàn cho
chuùng veà nöôùc keát thuùc cuoäc khôûi nghóa.Caâu 5:


a) Tö töôûng. Toân giaùo


- Töø theá kæ X-XV,
Phaät giaùo, Ñaïo giaùo, Nho giaùo coù ñieàu kieän phaùt trieån.- Thôøi Lyù Traàn, Phaät
giaùo, Ñaïo giaùo chieám vò trí quan troïng vaø phoå bieán.b) Giaùo duïc: Naêm
1070, Lyù Thaùnh Toâng laäp Vaên Mieêáu Quoác töû Giaùm. Naêm 1075, nhaø Lyù
môû khoa thi ñaàu tieân. Töø XI-XV, giaùo duïc phaùt trieån hoaøn thieän vaø
trôû thaønh nguoàn ñaøo taïo nhaân taøi cho ñaát nöôùc.c) Vaên hoïc: phaùt
trieån maïnh meõ döôùi thôøi Traàn xuaát hieän haøng loaït baøi thô, hòch, phuù
noåi tieáng. Ñaëc ñieåm: Theå hieän loøng yeâu nöôùc vaø nieåm töï haøo daân
toäc, ca ngôïi chieán coâng caûnh ñeïp cuûa ñaát nöôùc.d) Ngheä thuaät: coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. X-XIV caùc
coâng trình kieán truùc Phaät giaùo ñöôïc xaây döïng raát nhieàu. Cuoái theá kæ
XIV, thaønh nhaø Hoà ñöôïc hình thaønh. Nhieàu taùc phaåm ñieâu khaéc, nhieàu
böùc phuø ñieâu ñöôïc taïo neân. Ngheä thuaät sann khaáu nhö cheøo, tuoàng ra
ñôøi vaø phaùt trieån nhanh choùng. Muùa roái nöôùc laø ngheä thuaät ñaëc saéc
thôøi Lyù. Aâm nhaïc, ca muùa ñöôïc toå chöùc trong caùc leã hoäi, ngaøy muøa……e) Khoa hoïc kó thuaät: nhieàu nghaønh KH-KT coù nhöõn thaønh töïu
giaù trò. Thôøi Traàn coù: Ñaïi Vieät söû kí, Ñaïi vieät söû kí toaøn thö, Lam
Sôn thöïc luïc….. Veà ñòa lyù: Dö ñòa chí, Hoàng Ñöùc baûn ñoà… Veø quaân söï
coù: binh thö yeáu löôïc, veà thieát keá chính trò coù Thieân nam dö haï. Veø
toaùn hoïc coù Ñaïi thaønh toaùn phaùp vaø Laäp thaønh toaùn phaùp..cheá taïo ñöôïc suùng thaàn cô vaø thuyeàn chieán coø laàu…..


Caâu 6: caùc cuoäc khaùng chieán cuoái theá kæ XVIII


a) Khaùng chieán choáng quaân Xieâm


- Thaùng 7/1784, Nguyeãn Aùnh caàu vieän quaân Xieâm. Sau ñoù 5 vaïn
quaân Xieâm sang xaâm löôïc nöôùc ta.- Naêm 1785. Nguyeãn Hueä toå chöùc traän Raïch Gaàm Xoaøi Muùt
ñaùnh tan quaân Xieâm buoäc NA chaïy troán.b) Khaùng chieán choâng quaân Thanh.


- Sau khi bò quaân Taây Sôn ñaùnh baïi, vua Leâ Chieâu Thoáng caàu
cöùu nhaø Thanh, Nhaân cô hoäi naøy, hôn 29 vaïn quaân Thanh ñöôïc ñöa sang ñeå
xaâm löôïc nöôc ta.- Naêm 1788, Nguyeãn hueä leân ngoâi hoaønh ñeá laáy hieäu laø Quang
Trung vaø haønh quaân ra Baéc. Chæ trong voøng 5 ngaøy ( ñeâm 30- muøng 5 teát)
vôùi chieán thaéng NHÑ.Ñ, nghóa quaân Taây Sôn ñaõ ñaùnh baïi hoaøn toaøn quan
Thanh vaø tieán vaøo Thaêng Long. Phong traøo TS böôùc ñaàu hoaøn thaønh söï
nghieäp thoâng nhaát vaø baûo veä toå quoác.- YÙ nghóa lòch söû cuûa phong traøo noâng daân Taây Sôn:


+ xoùa boû ranh giôùi chia caét ñaát nöôùc, ñaët neàn taûng thoáng
nhaát ñaùt nöôùc+ Ñaùnh tan caùc cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Xieâm, Thanh baûo veä
neàn ñoäc laäp daân toäc, laõnh thoå cuûa toå quoác.+ Laät ñoå cheá ñoä phong kieán Trònh. Leâ, Nguyeãn


+ Giaûi phoùng ñaát nöôùc giöõ vöõng neàn ñoäc laäp daân toäc cuûa
Toå quoác, ñaäp tan cuoàng voïng xaâm löôïc cuûa caùc nöôùc ñeá cheá phaûn chuû
phöông Baéc.

Caâu 7


Chính saùch

Tích cöïc

Haïn cheá

Noâng nghieäp

-Taêng S canh taùc

-Noâng daân coù ruoâng ñeå saûn xuaát

-söõa ñaép ñeâ

- Ruoäng ñaát coøn boû hoang nhieàu

- Vì quaân ñieàn maát taùc duïng neân ruoâng ñaát bò boû hoang
nhieàu


- Söûa ñaép ñeâ ko ñöôïc chuù troïng neân luït loäi, haïn haùn

Thuû coâng nghieäp

Laäp nhieàu xöôûng ñuùc tieàn, ñuùc suùng, ñoùng taøu, laøng thuû
coâng


Chuû yeáu taäp trung saûn xuaát ôû kinh ñoâ vaø thaønh thò. Thôï
thuû coâng phaûi noäp thueá cao


Thöông nghieäp

Buoân baùn ôû caùc thaønh thò saám uaát, buoân baùn vôùi TQ,
singapo………


Khoâng cho ngöôøi phöông Taây môû cöûa buoân baùn

Khai thaùc moû

Haøng traêm moû ñöôïc khai thaùc

Caùch khai thaùc laïc haäu, caùc moû hoaït ñoâng thaát thöôøng


Caâu 8: Truyeàn thoáng yeâu nöôùc VN thôøi
phong kieán coù nhöõng neùt môùi :-yù thöùc vöôn leân xaây döïng,ohats trieån neàn kinh
teá töï chuû,vaên hoùa ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc-Tinh thaàn chieán ñaáu choáng giaëc ngoaïi xaâm baûo
veä ñoäc laäp daân toäc cuûa moãi ngöôøi daân VN-YÙ thöùc ñoaøn keát moïi taàng löôùp nhaân daân,moïi
daân toäc trong cuoäc xaây döïng vaø baûo veä toå quoác-loøng töï haøo daân toäc,bieát ôn toå tieân


-YÙ thöùc vì daân, thöông daân cuûa giai caáp thoáng trò.


-tieán boä yeâu nöôùc gaén boù, thöông daân, mang yeáu
toá nhaân daân.Caâu 9: Caùch maïng tö saûn Anh:


a)
tình hình tröôùc
caùch maïng: Theá kæ XVII, Anh laø moät trong nhöõng nöôùc coù neân kinh teá
phaùt trieån nhaát. Tö saûn vaø quyù toäc môùi giaøu leân nhanh choùng. Veà
chính trò thì cheá ñoä phong kieán kìm haõm söï phaùt trieån cuûa löïc löông
saûn xuaát tö baûn chuû nghóab)
dieãn bieán
cuûa caùch maïng-
1642-1648,
noäi chieán dieãn ra giöõa vua vaø quoác hoäi-
1649, vua
Saclo I bò xöû töû, nöôùc coäng hoøa ra ñôøi ôû Anh. Caùch maïng ñaät tôùi ñænh
cao.-
1653, nöôùc
Anh döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Cromoen ñaõ thieát laäp cheá ñoä ñoâïc taøi quaân
söï-
1688, quoác
hoäi tieán haønh cuoäc chænh bieân, sau ñoù cheá ñoä quaân chuû laäp hieán
thaønh laäpc) YÙ nghóa: laät ñoå
cheá ñoä phong kieán môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån, môû ra
thôøi kì quaù ñoä töø cheá ñoä phong kieán sang cheá ñoä tö baûn.Caâu 10: Caùch mang tö saûn phaùp


a) Tình hình nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng: laø nöôùc coù neàn kinh
teá noâng nghieäp lac haäu, coâng thöông nghieäp coù nhöõng böôùc phaùt trieån
ñaàu tieân. xaõ hoäi theo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá vaø chia laøm 3
ñaúng caáp. Cuøng luùc ñoø thì trieát hoïc Aùnh saùng ra ñôøi, pheâ phaùn xaõ
hoäi phong kieán ñöông thôøi thoái naùt, mong muoán xaây döïng moät heä tö
töûông tieán boä.b) Tieán trình caùch maïng:


- 5/5/1789, hoäi nghò 3 ñaúng caáp baát thaønh do söï baát ñoàng
quan ñieåm giöûa caùc ñaúng caáp.-17/6, ñaúng caáp 3 töï thaønh laäp quoác hoäi laäp hieán, muoán ban
haønh hieán phaùp. Nhaø vua vaø quyù toäc dung quaân ñoäi eùp buoäc quoác hoäi
phaûi giaûi theå.-14/7/1789, quaàn chuùng nhaân daân töï vuõ trang taán nguïc baxti.
Caùch mang Phaùp buøng noå. Chính quyeàn môùi do ñaïi tö saûn taøi chính naèm
quyeàn goïi laø phaùi Laäp hieán.-8/1789, quoác hoäi thoâng qua baûn tuyeân ngoân Nhaân quyeàn vaø
Daân quyeàn.-9/1791, hieán phaùp ñöôïc thoâng qua.4/1792, chieán tranh giöõa
Phaùp vôùi lieân quaân Aùo Phoå buøng noå. 11/7/1798 quoác hoäi tuyeân boá toå
quoác laâm nguy. Caùch maïng chuyeån sang giai ñoaïn môùi.- Töø 10/8/1792-2/6/1973, sau khi laät ñoå phaùi laäp hieán, chính
quyeàn chuyeån sang tay cuûa phaùi Girongdanh.21/9/1792, neàn coäng hoøa ñaàu tieân cuûa phaùp ñöôïc thaønh laäp
vua Lui XVI bò xöû töû ( 21/1/1793)-Töø 2/6/1793-27/7/1794, sau khi laät ñoû phaùi girongdanh, chính
quyeàn caùch maïng tö saûn phaùp thuoäc veà phaùi giacobanh do robespie döùng ñaàu.
Vieäc ñaàu tieân laø giaûi quyeát caùc vaán ñeà cho nhaân daân, ñöa ra nhöõng
caûi chaùch veà noâng nghieäp. Quaàn chuùng nhaân daân phaán khôûi, höôûng öùng
leänh toång ñoäng vieân ( 23/8/1793 )Phaùi giacobanh ñaõ daäp taét caùc cuoäc noäi loaïn vaø ñaùnh ñuoåi
giaëc ngoaïi xaâm. Caùch maïng Phaùp ñaït tôùi ñænh cao. Ngaøy 27/7/1794, löïc
löôïng tö saûn phaûn caùch maïng ñaûo chính. Phaùi giacobanh bò suïp ñoå. Caùch
maïng tö saûn Phaùp heát thuùc, nöôùc Phaùp vaøo thôøi kì thoaùi traøo.YÙ nghóa:


-
Ñaây laø
cuoäc caùch maïng tö saûn ñieån hình; laät ñoå cheá ñoä phong kieán vaø taøn
dö, giaûi quyeát caùc vaán ñeà daân chuû cho nhaân daân, hình thaønh thò
tröôøng daân toäc, môû ñöôøng cho CNTB phaùt trieån.-
Giai caáp tö
saûn laõnh ñaïo nhöng nhaân daân coù vai troø quan trong-
Môû ra thôøi
ñaïi thaéng lôïi, cuûng coá thoáng trò cuûa tö baûn treân phaïm vi theá giôùi.Caâu 11:


-Sau khi CM thaéng lôïi giai caáp tö saûn vaø quyù toäc môùi xaâm
chieám vaø boùc loät thuoäc ñòa, buoân baùn noâ leä, cöôùp bieån neân tích luõy
ñöôïc tö baûn khoång loà ñeå phaùt trieån Coâng nghieäp trong nöôùc-Sau CM ôû Anh noâng daân bò maát ruoäng ñaát, thôï thuû coâng bò
phaù saûn vì vaäy nguoàn nhaân coâng nhieàu hôn caùc nöôùc khaùc.-caùc coâng tröôøng thuû coâng coù nhöõng caûi tieán lôùn veà kyõ
thuaät taïo ñieàu kieän ñeå phaùt minh maùy moùcNhö vaäy nöôùc Anh coù ñuû 3 ñieàu kieän laø tö baûn, nhaân coâng
vaø caûi tieán kyõ thuaät ñeå chuyeån töø saûn xuaát nhoû baèng lao ñoäng thuû
coâng sang sx lôùn baèng maùy moùc, do vaäy CM coâng nghieäp dieãn ra sôùm ôû
nöôùc Anh*Nhöõng phaùt minh coâng nghieäp


-Naêm 1764 Gieâm Ha-gri-vô phaùt minh maùy keùo sôïi Gien-ni.


-Naêm 1769 Ac-crai-tô cheá ra maùy keùo sôïi chaïy baèng söùc nöôùc.


-Naêm 1785 Et-môn Cat-rai phaùt minh ra maùy deät chaïy baèng söùc
nöôùc taêng gaàn 40 laàn so vôùi deât tay-Naêm 1784 Gieâm Oaùt phaùt minh ra maùy hôi nöôùc.


-Ñaàu theá kyû 19 ñaøu maùy xe löûa, taøu thuûy, chaïy baèng maùy
hôi nöôùc xuaát hieän* Heä quaû:


-SX taêng nhanh nhieàu trung taâm coâng nghieäp môùi,thaønh thò
xuaát hieän-CM coâng nghieäp goùp phaàn thuùc ñaåy söï chuyeån bieán maïnh meõ
veà kinh teá,giaûi phoùng noâng daân, boå sung löïc löôïng lao ñoäng cho thaønh
phoá.-xaõ hoäi hình thaønh hai giai caáp: tö saûn coâng nghieäp vaø voâ
saûn coâng nghieäp, maâu thuaãn xaõ hoäi vaø cuoäc ñaáu tranh giai caáp khoâng
ngöøng taêng leân.Caâu 12:* noäi
dung cuûa chuû ngóa xaõ hoäi khoâng töôûng:Xaây döïng moät xaõ hoäi toát ñeïp hôn, khoâng coù tö höõu, khoâng
coù boùc loät, khoâng coù giaøu-ngheøo, taát caû cuøng lao ñoäng vaø cuøng
höôûng haïnh phuùc, moïi ngöôøi soáng vôùi nhau bình ñaúng.Noäi dung cuûa tuyeân ngoân ÑCS :


Tuyeân ngoân khaúng ñònh söù meänh lòch söû cuûa giai caáp voâ saûn
laø laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät cuûa giai caáp tö
saûn, xaât döïng cheá ñoä coäng saûn chuû nghóa. Muoán thöïc hieän thaønh coâng
cuoäc CM voâ saûn giai caáp coâng nhaân phaûi thaønh laäp chính ñaûng cuûa
mình, thieát laäp neàn chuyeân chính voâ saûn vaø ñoanø keát caùc löïc löôïng
coâng nhaân treân theá giôùiYÙ nghóa cuûa baûn tuyeân ngoân:


Tuyeân ngoân laø vaên kieän coù tính chaát cöông lónh ñaàu tieân
cuûa CNXH khoa hoïc, ñaùnh daáu böôùc ñaàu keát hôïp CNXH khoa hoïc vôùi phong
traøo coâng nhaân.Töø ñaây giai caáp coâng nhaân ñaõ coù lyù töôûng caùch maïng
soi ñöôøng ñeå thöïc hieän muïc tieâu laø xaây döïng chuû nghóa coäng saûn
treân toaøn theá giôùiSöï ra ñôøi vaø hoaït ñoäng cuûa
quoác teá thöù nhaát:*Söï ra ñôøi:


-Giöõa theá kyû 19 söï phaùt trieån cuûa neàn ñaïi coâng nghieäp tö
baûn chuû nghóa laøm cho ñoäi nguõ giai caáp coâng nhaân ngaøy caøng ñoâng
ñaûo. Aùch aùp böùc boùc loät ñôùi vôùi coâng nhaân cuõng taêng leân, do ñoù
cuoäc ñaáu tranh coâng nhaân khoâng ngöøng noå ra nhöng coøn phaân taùn veà toå
chöùc vaø thieáu thoáng nhaát veà tö töôûng-Tình hình treân ñoøi hoûi phaûi coù moät toå chöùc quoác teá ñeå
ñoaøn keát vaø laõnh ñaïo phong traøo coâng nhaân ôû caùc nöôùcNgaøy 28.9.1864 hoäi lieân hieäp lao ñoäng quoác teá( Quoác teá thöù
1) ñöôïc thaønh laäp ôû Luaân Ñoân vôùi söï tham gia cuûa Mac*Hoaït ñoäng:


-Thôøi gian toàn taïi töø 1864-1876 Quoác teá thöù 1 tieán haønh 5
ñaïi hoäi nhaèm truyeàn baù hoïc thuyeát Mac choáng nhöõng tö töôûng sai leäch
trong noäi boä, ñoàng thôøi thoâng qua nhöõng nghò quyeát coù yù nghóa chính
trò vaø kinh teá quan troïng nhö: thaønh laäp coâng ñoaøn, ñaáu tranh coù toå
chöùc, ñoøi ngaøy laøm 8h….Nhöõng chính saùch theå hieän baûn
chaát nhaø nöôùc kieåu môùi cuûa coâng xaõ Pari:-Coâng xaõ pari laø nhaø nöôùc kieåu môùi- nhaø nöôùc voâ saûn do
daân vaø vì daân-Do daân: baàu cöû trong ngaøy 26.3.1871 theo nguyeân taéc phoå
thoâng ñaàu phieáu cô quan cao nhaát cuûa Nhaø nöôùc laø hoäi ñoàng coâng xaõ
chòu traùch nhieäm tröôùc daân vaø coù theå bò daân baõi mieãn-Vì daân: coâng xaõ thi haønh nhieàu chính saùch tieán boä: taùch
nhaø thôø ra khoûi tröôøng hoïc vaø nhaø nöôùc, nhaø tröôøng khoâng daïy kinh
thaùnh, giao cho coâng nhaân quanû lyù xí nghieäp, giaûm lao ñoäng ban
ñeâm,caám cuùp phaït coâng nhaân, thöïc hieän giaùo duïc baét buoäc, mieãn hoïc
phí……Nhö vaäy coâng xaõ Pari khaùc haún nhöõng kieåu nhaø nöôùc cuûa giai
caáp boùc loät tröôùc ñaây neân coâng xaõ pari laø nhaø nöôùc kieå môùi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh
avatar

Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 23
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: đề cương lịt sử nek, tham khảo nha. sai ko chửi    Mon 25 Apr - 21:28:41

chào Bạn, lâu lắm mới vào forum nhỉ?
Cảm ơn đề cương nha !!!!!!!!!!!!!

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
 

đề cương lịt sử nek, tham khảo nha. sai ko chửi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể A1 khóa 2010-2013 :: Góc học tập :: Phương pháp học tập-
Chuyển đến 
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com